سرورپارس

GRID محصول با نوارهای AJAX

پکیج 1 دستگاه های لاغری + رژیم 3 ماهه 

100,000 تومان

پکیج 1 ژل لب + خط خنده

5,000,000 تومان 3,000,000 تومان

پکیج 2 دستگاه های لاغری + فشیال

100,000 تومان

پکیج 2 ژل لب + بوتاکس

3,250,000 تومان 2,600,000 تومان

پکیج 3 دستگاه های لاغری + آنالیز اینبادی رایگان

100,000 تومان

پکیج 3 لیزر + بوتاکس

1,250,000 تومان 900,000 تومان

پکیج 3 ماهه رژیم غذایی

700,000 تومان 500,000 تومان

پکیج 4 مزوتراپی صورت + فشیال

850,000 تومان 650,000 تومان
سرورپارس

دکمه بار بیشتر

پکیج 1 دستگاه های لاغری + رژیم 3 ماهه 

100,000 تومان

پکیج 1 ژل لب + خط خنده

5,000,000 تومان 3,000,000 تومان

پکیج 2 دستگاه های لاغری + فشیال

100,000 تومان

پکیج 2 ژل لب + بوتاکس

3,250,000 تومان 2,600,000 تومان

پکیج 3 دستگاه های لاغری + آنالیز اینبادی رایگان

100,000 تومان

پکیج 3 لیزر + بوتاکس

1,250,000 تومان 900,000 تومان

پکیج 3 ماهه رژیم غذایی

700,000 تومان 500,000 تومان

پکیج 4 مزوتراپی صورت + فشیال

850,000 تومان 650,000 تومان
سرورپارس

چرخش

سرورپارس

لودینگ

پکیج 1 دستگاه های لاغری + رژیم 3 ماهه 

100,000 تومان

پکیج 1 ژل لب + خط خنده

5,000,000 تومان 3,000,000 تومان

پکیج 2 دستگاه های لاغری + فشیال

100,000 تومان

پکیج 2 ژل لب + بوتاکس

3,250,000 تومان 2,600,000 تومان

پکیج 3 دستگاه های لاغری + آنالیز اینبادی رایگان

100,000 تومان

پکیج 3 لیزر + بوتاکس

1,250,000 تومان 900,000 تومان

پکیج 3 ماهه رژیم غذایی

700,000 تومان 500,000 تومان

پکیج 4 مزوتراپی صورت + فشیال

850,000 تومان 650,000 تومان